Privacy Beleid

CloudCosmetics geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van CloudCosmetics. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 maart 2021 - met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Shopify: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden - zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software - er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Klaviyo: Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Nagenoeg alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo - overige e-mails gaan via de servers van Shopify. Klaviyo zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘Unsubscribe’-link. Als je hier op klikt, zul je geen e-mails meer van ons ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website echter wel verminderen. Jouw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Stripe (Shopify Payments) Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mollie Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

PayPal Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending: Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze drie partijen delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL of PostNL onderaannemers inschakelen, stellen zij jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan CloudCosmetics op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren - deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken - in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht 

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons en ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie op dit verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons team en ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie op dit verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken, die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons team. Je ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot jij de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons team. Je ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van CloudCosmetics. Als jij bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons team.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

CloudCosmetics

Barnesteeg 5

2011CR Haarlem

Email: privacy@cloudcosmetics.nl

 

Cookie beleid

CloudCosmetics gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat jouw ervaring op de website optimaal is. In de cookies wordt onderscheid gemaakt tussen essential cookies en marketing cookies.

Als je op accepteer klikt dan geef je CloudCosmetics toestemming om alle cookies te plaatsen, waaronder de cookies voor social media en gepersonaliseerde advertenties. Je kan je keuze altijd intrekken, via deze pagina.

 

Essential Cookies

Essential cookies help to make a website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. Without these cookies, the website cannot function properly.

Name Description Declared as
_ab Used in connection with access to admin. Essential
_secure_session_id Used in connection with navigation through a storefront. Essential
__cfduid The _cfduid cookie helps Cloudflare detect malicious visitors to our Customers’ websites and minimizes blocking legitimate users. Essential
Cart Used in connection with shopping cart. Essential
cart Used in connection with shopping cart. Essential
cart_sig Used in connection with checkout. Essential
cart_ts Used in connection with checkout. Essential
cart_ver Used in connection with shopping cart. Essential
checkout_token Used in connection with checkout. Essential
Secret Used in connection with checkout. Essential
secure_customer_sig Used in connection with customer login. Essential
storefront_digest Used in connection with customer login. Essential
_shopify_u Used to facilitate updating customer account information. Essential
XSRF-TOKEN Used in connection with GDPR legal Cookie. Essential
gdpr_legal_cookie_session Used in connection with GDPR legal Cookie. Essential
_bc_c_set Used in connection with GDPR legal Cookie. Essential
_tracking_consent For Shopify User Consent Tracking. Essential
_shopify_m Used for managing customer privacy settings. Essential
_shopify_tm Used for managing customer privacy settings. Essential
_shopify_tw Used for managing customer privacy settings. Essential
_storefront_u Used to facilitate updating customer account information. Essential
cart_currency Used in connection with cart and checkout. EssentialStatistical and Marketing Cookies

Statistical cookies help shop owners understand how customers interact with websites by anonymously collecting and reporting information. Marketing cookies are used to track visitors across Web pages. The goal is to serve advertisements that are relevant and appealing to the individual user and are therefore more valuable to third-party advertisers.

Name Description Declared as
_orig_referrer Used in connection with shopping cart. Marketing & Analytics
_landing_page Track landing pages. Marketing & Analytics
_s Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_d Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_fs Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_s Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_y Shopify analytics. Marketing & Analytics
_y Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_sa_p Shopify analytics relating to marketing & referrals. Marketing & Analytics
_shopify_sa_t Shopify analytics relating to marketing & referrals. Marketing & Analytics
_shopify_uniq Shopify analytics. Marketing & Analytics
_shopify_visit Shopify analytics. Marketing & Analytics
tracked_start_checkout Shopify analytics relating to checkout. Marketing & Analytics
ki_r Shopify analytics. Marketing & Analytics
ki_t Shopify analytics. Marketing & Analytics
ab_test_* Shopify analytics. Marketing & Analytics